INTEGRITETSPOLICY BALLINGSLÖV AB

INTEGRITETSPOLICY FÖR BALLINGSLÖVS DIGITALA KANALER
Ballingslöv AB (publ) (”Ballingslöv” eller ”vi”) tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare
av tjänsterna som Ballingslöv erbjuder på dessa webbsidor, våra plattformar i sociala medier mm.
Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Ballingslövs Digitala Kanaler.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas
korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Ballingslöv används endast för avsedda ändamål och skyddas mot
obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Ballingslöv sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk
person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och
beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör
behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat
sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

BALLINGSLÖVS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?
När du besöker/använder våra Digitala Kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma
att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning
av Ballingslövs tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. Vidare kan
Ballingslöv komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Ballingslövs Digitala Kanaler, däribland
IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du
anger dina personuppgifter i olika formulär på våra Digitala Kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Ballingslöv och
andra via Ballingslövs plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, anmäler dig till evenemang
som Ballingslöv anordnar etc.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter
som du väljer att lämna till oss behandlas.

Ballingslöv har placerat s.k. ”cookies” i flera av våra Digitala Kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den
Digitala Kanalen in. Mer information om vilka cookies Ballingslöv placerat i våra Digitala Kanaler, och hur du tar bort dessa cookies,
finns i Ballingslövs Cookiepolicy som du hittar här:
https://www.ballingslov.se/om-oss/cookies
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller
för att fullgöra Ballingslövs rättsliga skyldigheter.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de Digitala Kanalerna och dess tjänster kommer
att behandlas av Ballingslöv eller bolag i Ballingslövs koncern, eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.
1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter du beställt.
2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice.
3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.
4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, email och (som du kan välja bort via en länk i varje utskick).
5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker,
i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
6. För att ta fram statistik över användningen av våra Digitala Kanaler och dess tjänster; och
7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

LAGLIG GRUND OCH BERÄTTIGADE INTRESSEN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN
Ballingslöv behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är
nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av
att behandla dina personuppgifter. Om Ballingslöv skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig
lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi tydligt informera om detta.

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER
Ballingslöv värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Ballingslöv kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för Ballingslövs räkning, t.ex. för att tillhandahålla
IT-tjänster, eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Ballingslövs
samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter
för Ballingslövs räkning undertecknar alltid avtal med Ballingslöv för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även
hos våra samarbetspartners.

MOBILA ENHETER
Ballingslöv tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Ballingslöv får tillgång till information från din mobila
enhet (såsom exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta). Det kan till exempel röra sig om information om din plats. Ballingslöv
samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

EXTERNA LÄNKAR
Denna integritetspolicy gäller för information som Ballingslöv behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler. Ballingslövs
Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar.
Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling
och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

RÄTT TILL INFORMATION
Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång
till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Ballingslöv ska sluta behandla samt radera
dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända
mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Ballingslöv på adress som anges nedan.

KONTAKTINFORMATION
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Ballingslöv AB (org nr 556028-1429), 281 87 Ballingslöv.
Om du har frågor rörande hur Ballingslöv behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Ballingslövs
dataskyddsombud via:

Ballingslöv AB
281 87 Ballingslöv

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Ballingslöv kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid tillgänglig på Ballingslövs webbsidor.